محمد مهدی رئیس زاده: لزوم پیشتازی اتاق بازرگانی به عنوان نماد بخش خصوصی در زمان تحریم اتاق های بازرگانی در زمان تحریم می توانند به عنوان نماد بخش خصوصی پیشتاز بوده و راه را برای فعالیت هر چه بیشتر بخش خصوصی باز کند. به گزارش ستاد خبری گروه خواستاران تحول، محمد مهدی رئیس زاده رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین...
هداوندی گفت: غلبه افراد سالخورده درترکیب کمیسیونهای اتاق   مقاومت سالخوردگان دربرابرنگاه بلند مدت به محیط کسب وکار عضو اتاق اتاق بازرگانی تهران با اشاره به انتقاد ازبی برنامگی کمیسیونهای اتاق بازرگانی برای افزایش سطح کارآیی خود اظهارداشت: غلبه افراد سالخورده درترکیب کمیسیونهای اتاق ازجمله موانع بازدارنده...
صفحه2 از2